Historia

Els orígens de la Federació Provincial d’Associacions de Veïns de Castelló FEDPROVECS es remunten a 1988, quan es va començar donant suport a les reivindicacions de les Associacions de Veïns. Les primeres, van ser unes iniciatives molt clares:

Reivindicacions:

  • Soterrament de la via.
  • Gratuïtat de l’autopista A-7.
  • Clavegueram i enllumenat en les diferents poblacions de la província.
  • Instal·lació d’aigua corrent en la província (Costúr)

L’any 1995 es fa l’homenatge als expedicionaris de IFNI en el Tetuán 14, mes vesprada aquests expedicionaris s’organitzen en una Associació Cultural. En 1996 amb el suport de la Diputació Provincial es porta el cinema als pobles, durant tres anys, sent l’activitat mes valorada pels alcaldes i veïns de la província.

És, principalment l’any 2003 quan la federació inicia una nova marxa amb 15 associacions. A poc a poc, la resta d’Associacions van sol·licitant l’ingrés en la Federació, comptant en l’actualitat 40.

A través de la Diputació Provincial rebem el suport de col·laboració per a informatitzar a les Associacions Federades. D’altra banda, amb projectes presentats a la Generalitat i a través de subvencions ens han recolzat amb una sèrie d’activitats que hem pogut anar desenvolupant en la Federació.

Entre aqueixes activitats, cal destacar (durant els mesos de juliol i agost), les ludoteques en les associacions que van complir una fi social -atès que els pares que treballen i no tenen a cap familiar que es quede amb els xiquets, els acostaven a les nostres ludotecas on un monitor els impartia, repàs, dibuix, manualitats, un poc de teatre, etc.

Aquesta activitat va ser molt valorada per tots atès que d’una banda els pares contents amb l’activitat i per una altra, col·laborem amb els joves en contractar-los dos mesos treballant i cotitzant (sent en la seua majoria joves de menys de 25 anys).

Donada la crisi econòmica deixem de rebre aquesta subvenció.

Continuant amb les activitats en el mes d’Octubre, comencem amb cursos, conferències, xarrades, tallers, xarxes socials, etc..

El 2013 s’aprova en assamblea les sigles de la Federació Provincial, designan-se: FEDPROVECS. No va ser fins a finals del 2016 quant poc a poc es va anat integrant al logo.


Los orígenes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Castellón FEDPROVECS se remontan a 1988, cuando se comenzó apoyando las reivindicaciones de las Asociaciones de Vecinos. Las primeras, fueron unas iniciativas muy claras:

  • Soterramiento de la vía.
  • Gratuidad de la autopista A-7.
  • Alcantarillado y alumbrado en las diferentes poblaciones de la provincia.
  • Instalación de agua corriente en la provincia (Costúr)

En el año 1995 se hace el homenaje a los expedicionarios de IFNI en el Tetuán 14, mas tarde estos expedicionarios se organizan en una Asociación Cultural. En 1996, con el apoyo de la Diputación Provincial se lleva el cine a los pueblos, durante tres años, siendo la actividad mas valorada por los alcaldes y vecinos de la provincia.

Es, principalmente en el año 2003 cuando la federación inicia una nueva andadura con 15 asociaciones. Poco a poco, el resto de Asociaciones van solicitando el ingreso en la Federación, contando en la actualidad 40.

A través de la Diputación Provincial recibimos el apoyo de colaboración para informatizar a las Asociaciones Federadas. Asimismo, con proyectos presentados a la Generalitat y a través de subvenciones nos han apoyado con una serie de actividades que hemos podido ir desarrollando en la Federación.

Entre esas actividades, cabe destacar por encima del resto (durante los meses de julio y agosto) las ludotecas, donde las asociaciones cumplieron un fin social -dado que los padres que trabajan y no tienen a ningún familiar que se quede con los niños, los acercaban a nuestras ludotecas donde un monitor les impartía, repaso, dibujo, manualidades, algo de teatro, etc.
Esta actividad fue muy valorada por todos dado que por una parte los padres contentos con la actividad y por otra, colaboramos con los jóvenes al contratarlos dos meses trabajando y cotizando (siendo en su mayoría jóvenes de menos de 25 años).

Dada la crisis económica dejamos de recibir esta subvención.

Continuando con las actividades en el mes de octubre, comenzamos con cursos, conferencias, charlas, talleres, redes sociales, etc..

El 2013 se aprueba en asamblea las siglas de la Federación Provincial, designándose: FEDPROVECS. No fue hasta finales del 2016 cuando poco a poco se va integrando en el logo.