Activitat

Que oferim a les nostres associacións:

 • Assessorament legal
 • Col·laboració amb les activitats que realitzen
 • Assessorament para de sol·licitar subvencions
 • Assessorament per a dirigir-se cap a les institucions públiques y/o privades
 • Assessorament de gestió ordinària
 • Cursos formatius (Només per a associacions) de Gestió, Seu electrònica, Economia, etc…)
 • Moviment associatiu: Promoció de les associacions de la província de Castelló
 • Cursos d’informàtica i maneig de dispositius mòbils
 • Realització d’esdeveniments propis (Cultural: Exposicions, Cine d’Estiu pels municipis, Mostres de música i dansa tradicional Valenciana, actuacions de bandes de música, cors, rondalles i cantants de la província de Castelló.
 • Col·laboració amb les gaiatas i falles
 • Col·laboració amb altres fundacions i federacions
 • Promoció de la Cultura, gastronomia i arquitectura de la província de Castelló

Que ofrecemos a nuestras asociaciones:

 • Asesoramiento legal 
 • Colaboración con las actividades que realizan
 • Asesoramiento para de solicitar subvenciones 
 • Asesoramiento para dirigirse hacia las instituciones públicas y/o privadas
 • Asesoramiento de gestión ordinaria
 • Cursos formativos (Solo para asociaciones) de Gestión, Sede electrónica, Economía, etc…)
 • Movimiento asociativo: Promoción de las asociaciones de la provincia de Castellón
 • Cursos de informática y manejo de dispositivos móviles
 • Realización de eventos propios (Cultural: Exposiciones, Cine de Verano por los municipios, Muestras de música y danza tradicional Valenciana, actuaciones de bandas de música, coros, rondallas y cantantes de la provincia de Castellón.
 • Colaboración con las gaiatas y fallas
 • Colaboración con otras fundaciones y federaciones
 • Promoción de la Cultura, gastronomía y arquitectura de la provincia de Castellón